Regulamin

Apartamenty MiędzymorzeM - Regulamin wynajmu

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.miedzymorzem.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie), opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne), sprzątanie końcowe oraz miejsce parkingowe. Wynajmujący nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane w cenniku na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie.

§2

Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji apartamentów Klient dokonuje telefonicznie – bezpośrednio u Wynajmującego, poprzez formularz zgłoszeniowy (rezerwacyjny) dostępny na stronie internetowej lub e-mailem. W celu rezerwacji należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • termin pobytu,
  • numer apartamentu,
  • liczbę osób w apartamencie, w tym ilość dzieci z uwzględnieniem wieku,
  • adres e-mail.

2. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej warunków wraz z wysokością zadatku, który należy przelać w terminie 48 h na wskazane w e-mailu konto.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi dokonanie rezerwacji.

4. Niedokonanie wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji o czym Klient zostanie powiadomiony osobną wiadomością e-mailową.

5. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci Wynajmującemu gotówką w dniu przyjazdu.

6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Niestawienie się Klienta w dniu zakwaterowania (o ile wcześniej nie poinformował o powyższym Wynajmującego) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i skutkuje możliwością zakwaterowania w apartamencie innych osób.

8. Jeżeli do apartamentu przyjedzie więcej osób niż to zostało ustalone w rezerwacji Wynajmującemu przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, płatną pierwszego dnia po przyjeździe do apartamentu. W przypadku stwierdzenia w trakcie pobytu bezprawnego zakwaterowania (nocowania) innych osób nie objętych rezerwacją, doliczona zostanie do każdej doby zarezerwowanej przez Klienta opłata za niezgłoszoną osobę w wysokości 120 zł.

9. Prawo odmowy zakwaterowania lub zakwaterowania za dodatkową opłatą przysługuje Wynajmującemu także w sytuacji przyjazdu ze zwierzętami, których pobyt nie został wcześniej uzgodniony.

§3

Zasady korzystania z apartamentu

1. Wynajem Apartamentów prowadzony jest w trybie dobowym i obejmuje pobyt Gości przez minimum dwa kolejne dni.

2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, doba pobytu trwa od godziny 15.00 w dniu przybycia do godziny 11.00 w dniu, w którym według umowy pobyt zostaje zakończony.

3. Klient nie może oddawać Apartamentu w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania.

4. Wcześniejszy wyjazd Klienta, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o ewentualnych usterkach i brakach, które zastał w Apartamencie.

6. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz starannego przechowywania kluczy i nieudostępniania ich osobom trzecim. Opłata za zagubienie kluczy od Apartamentu wynosi 150 PLN.

7. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych na zewnątrz budynku. W razie naruszenia zakazu za likwidację zapachu tytoniu w pomieszczeniu pobierana jest opłata w wysokości 400,00 PLN (koszt usługi usuwania zapachu oraz prania tekstyliów).

8. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 7:00.

9. Klient nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

10. Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy Regulaminu.

11. W przypadku, gdy Klient w rażący sposób narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§ 4

Odpowiedzialność

1. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie.

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o powstałych szkodach i do natychmiastowego pokrycia kosztów napraw ewentualnych szkód.

3. Doprowadzenie lokalu do rażącego nieładu oraz spowodowanie nadmiernych zabrudzeń, w tym pozostawienie plam na narzutach, firanach, zasłonach, dywanach, kanapach, materacach itd., spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 300 zł.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo poboru kaucji zwrotnej w wysokości kwoty za jedną dobę pobytu w Apartamencie, która stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynajmującego z tytułu powstałych szkód. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu Apartamentu bez uwag.

5. W przypadku stwierdzenia szkód Wynajmujący ma prawo zatrzymać pobraną opłatę kaucyjną w kwocie proporcjonalnej do wartości wyrządzonych zniszczeń lub w pełnym zakresie.

6. Zatrzymanie kaucji nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego roszczeń tytułem poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

7. Wynajmujący ma prawo do pokrycia kwot o których mowa w § 2 ust. 8, § 3 ust. 8 i 9 oraz § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu z otrzymanej kaucji.

8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Klienta.

Jak dojechać

design by : LEMONPIXEL.pl